phraprom

ท้าวสหัมบดีพรหมพิมาน

ประวัติ

เทวสถาน “ท้าวสหัมสบดีพรหม” เมื่อพระพุทธองค์ได้สดับฟัง จึงพิจารณาถึงสัจธรรมของปัญญามนุษย์ว่าเปรียบได้กับบัว4เหล่า*

จากการเข้าเฝ้าของท้าวสหัมสบดีพรหม จึงทำให้เกิดการสั่งสอนเทศนาธรรมของพระพุทธองค์ “บทสวดธัมมจักรกัปวัตนสูตร” จึงเป็นบทสวดที่ระลึกถึงการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า อันมีจุดเปลี่ยนมาจากท้าวสหัมสบดีพรหม เป็นผู้ทูลทวงถามในเหตุการณ์ครั้งนั้น

และในสัปดาห์ที่6ของการเสวยวิมุติสุข “พญานาคมุจลินท์” ได้ขึ้นมาแผ่พังพาน7รอบพระวรกาย เพื่อป้องกันสายลมและพายุให้ไม่ถูกพระวรกายท่าน

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ และระลึกถึงบุญบารมีของท้าวสหัมสบดีพรหม และพญานาคมุจลินท์ อันเป็นผู้มีฤทธิ์ที่ดลบันดาลปกป้องต่อสรรพชีวิตและจิตวิญญาณ จึงมีการหล่อรูปท้าวสหัมสบดีพรหม และ พญานาคมุจลินท์ เพื่อให้ดูแลอำนวยพรต่อผู้มาสักการะ ณ เทวสถานแห่งนี้
พระนามของท้าวสหัมสบดีพรหม 

สุดยอดบรมครูผู้ยิ่งใหญ่และประเสริฐสุดในฝ่ายพรหมของพระพุทธศาสนา

สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ ๑๖ อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ สำเร็จจตุตฌานชั้นสูงสุด

เจ้าแห่งพรหมโลกผู้อาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกโปรดเวไนยสัตว์ ด้วยพระเมตตาของพระองค์ บรมครูผู้เป็นใหญ่เป็นผู้นำแห่งหมู่พรหมสุทธาวาส พรหมผู้ได้ชื่อว่ามีรัศมีรุ่งเรืองที่สุด เป็นใหญ่สูงสุดเปรียบดั่งกษัตริย์เหนือกษัตริย์ ผู้ได้รับการกราบไหว้บูชาทุกภพภูมิ และเมตตารักใคร่สรรพสัตว์ผู้ทุกข์ยากมากที่สุด

บทสวด 祷告

Get in touch with us